توضیحات

دفتر کلاسی ارزشیابی توصیفی

دفتر کلاسی ارزشیابی توصیفی

جهت سفارش دفتر کلاسی ارزشیابی توصیفی با شماره 66174380 و يا 09194556959 تماس بگيريد

دفاتر اداری

دفتر کلاسی ارزشیابی توصیفی

«دستورالعمل ارزشیابی توصیفی دانش آموزان دوره ابتدایی» دفاتر اداری مدارس

( طرح آزمایشی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی)

مصوب جلسه633 تاريخ 20/12/1377 õ شماره ابلاغ 9/2911/120 تاريخ 24/6/1382

دفتر کلاسی ارزشیابی توصیفی

مقدمه:

به استناد مصوبه ششصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ 30/8/81، دستورالعمل تغییر مقیاس کمی(20-0) به مقیاس کیفی( ارزشیابی توصیفی) با عنایت به رویکردهای نوین در فرایند یاددهی – یادگیری و شیوه های اثربخش ارزشیابی، جهت اجرای آزمایشی در دوره ابتدایی به شرح زیر ابلاغ می شود.

دفتر کلاسی ارزشیابی توصیفی

هدف:

1-  ارزشیابی توصیفی و تشریح جریان پیشرفت تحصیلی و تربیتی ( تلاش و عملکرد) دانش‌آموزان به منظوراصلاح روند یاددهی  یادگیری در کلاس درس

2-    ارتقاء سطح بهداشت روانی از طریق کاهش نقش ارزشیابی پایانی و مقیاس کمی در سرنوشت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان

3-    توجه به حیطه‌های مختلف شخصیت دانش آموز در ابعاد عاطفی، اجتماعی، جسمانی و سطوح بالای حیطه شناسی

ماده 1- ارزشیابی در دوره ابتدایی در طول سال تحصیلی به طور پیوسته با استفاده از روش‌های‌فرایندی و عملکردی و ابزارهایی مانند پوشه کار، سیاهه رفتار، آزمونها وتکالیف درسی، برگ ثبت مشاهدات و فعالیتهای داخل و خارج از کلاس اعم از فردی یا گروهی و نظایر آن انجام می گیرد.

ماده 2- در هر سال تحصیلی وضعیت تحصیلی وتربیتی دانش آموزان حداقل طی دو مرحله با توصیف میزان تلاش و عملکرد آنان به دانش آموزان و اولیاء آنها اعلام می شود، به گونه ای که میزان تلاش و عملکرد آنان را توصیف نماید.

ماده3- دانش آموزانی که در کلاس درس حضور یافته و به انجام تکالیف و فعالیتهای یاددهی- یادگیری مبادرت ورزیده اند بنابر گزارش معلم در پایان سال تحصیلی به پایه بالاتر ارتقاء می یابند.

ماده 4 در صورتی که به تشخیص معلم و با توجه به ارزشیابی های به عمل آمده در طول سال تحصیلی، دانش آموزی در دستیابی به اهداف و انتظارات پایه، نیاز به فعالیت های بیشتری داشته باشد، راه کارهای جبرانی برای بهبود پیشرفت تحصیلی و تربیتی وی با همکاری اولیاء مدرسه و والدین اعمال می شود.

تبصره- منظور از راه کارهای جبرانی انجام اقداماتی است که معمولاً در طول سال یا قبل از آغاز سال تحصیلی بعد به اجرا در می آید تا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بهبود یابد.دفتر کلاسی ارزشیابی توصیفی

ماده 5 در شرایط خاص،دانش آموزی که پس از اعمال راه کارهای جبرانی براساس  ارزشیابی‌های به عمل آمده به تشخیص معلم به اهداف و انتظارات پایه تحصیلی مربوط دست نیافت توسط معلم مربوط همراه باپرونده تحصیلی به شورای معلمان معرفی می شود.این شورا نظر خود را به شورای مدرسه جهت تصمیم گیری نهایی در مورد ارتقاء یاعدم ارتقاء دانش آموز اعلام خواهد کرد.دفتر کلاسی ارزشیابی توصیفی

ماده 6 تصمیم گیری در مورد جابجایی دانش آموز و تعیین راه کارهای جبرانی، توسط شورای مدرسه انجام می شود.دفتر کلاسی ارزشیابی توصیفی

ماده 7- چگونگی تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموز در دروس مختلف و همچنین ویژگی های عمومی، نحوه بکارگیری ابزارها که به عنوان راهنما برای معلم تلقی می شود در جزوه راهنمای ارزشیابی توصیفی، توسط معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی با همکاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ارائه می شود.دفتر کلاسی ارزشیابی توصیفی

تبصره- نحوه ثبت و نگهداری مدارک تحصیلی و دفتر ثبت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان توسط معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی تهیه و ابلاغ خواهد شد.دفتر کلاسی ارزشیابی توصیفی

ماده 8- این آیین نامه در سال تحصیلی 83-82 به صورت آزمایشی در تعداد محدودی ازکلاس های پایه اول ابتدایی و در تعدادی از استانها قابل اجرا خواهد بود.

ماده 9-  این آیین نامه برای مدارس مجری طرح آزمایشی جایگزین آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی مصوب ششصدوسی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش  مورخ20/12/1377 خواهد بود.

دفتر کلاسی ارزشیابی توصیفی

دفتر کلاسی ارزشیابی توصیفی