توضیحات

دفتر حضور و غیاب دبیران 100 برگ

دفتر حضور و غیاب دبیران

جهت سفارش دفتر حضور و غیاب دبیران با شماره 66174380 -021  و يا 09194556959 تماس بگيريد

دفتر حضور و غیاب دبیران

* آیین نامه مقررات انضباطی دانش آموزان 

١- وظایف دانش آموزان دفاتر اداری مدارس

مادهء ٥٨. دانش آموزان در دوران تحصیل موظف‌اند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش

را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آن‌ها به شرح زیر است: دفاتر اداری

١. رعایت شعائر دینی.

٢. رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون، معلمان، مربیان و دیگر کارکنان مدرسه.

٣. رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان.

٤. سعی شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی، انجام فرائض دینی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی مدرسه.

٥. حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر (حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر برای استفاده از زمین ورزش، آزمایشگاه، کتابخانه، فعالیت‌های پرورشی و . . .

منوط به اجازه‌ی ولی دانش آموز و موافقت مدیر و به سرپرستی او یا یکی از کارکنان مدرسه مجاز خواهد بود).

٦. حضور مرتب در مدرسه و کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه رسماً دایر است.

٧. رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسؤولین مربوط در پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه.

٨. استفاده از لباس، کفش، جوراب ساده و مناسب و اصلاح موی سر متناسب

با شئوون دانش آموزی برای پسران و رعایت حجاب مناسب برای دختران.

٩. خودداری از به کار بردن وسایل تجملی و آرایشی و پرهیز از همراه آوردن

اشیای گرانب‌ها و وسایل غیرمرتبط با امور تحصیلی به مدرسه.

١٠. خودداری از خرید و فروش به غیر از مواردی که در آیین‌نامه شرکت تعاونی دانش آموزی پیش‌بینی شده است.

١١. مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه

(چنانچه دانش آموزی به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد،

باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی وی جبران شود). تبصره. برگه‌هایی که در موقع ثبت‌نام توسط دانش آموز و ولی او تکمیل می‌شود،

باید حاوی اهم وظایف انضباطی دانش آموزان باشد تا ضمن آگاهی و توجه، دانش آموز و ولی او انجام این وظایف را تعهد کنند.

دفتر حضور و غیاب دبیران

تبصره ماده

مادهء ٦٩. مدیر موظف است در مواردی که دانش آموز تأخیر ورود مکرر یا غیبت غیرموجه داشته باشد،

مراتب را به اطلاع ولی وی برساند تا با همکاری ولی چاره‌جویی لازم معمول شود. چنان‌چه غیبت دانش آموز

پسر مشمول وظیفه‌ی عمومی بیش از حد مقرر در مادهء ٣٩ این آیین نامه می‌باشد

مدیر موظف است مراتب ترک تحصیل وی را به مراجع مربوط اعلام کند.

مادهء ٧٠. غیبت غیرموجه و تأخیر ورود دانش آموز در دفتر انضباطی ثبت و موجب کسر نمره‌ی انضباط می‌شود

و در صورت تأخیر ورود مکرر یا غیبت بیش از حد، مدیر مدرسه موظف است با نظر شورای مدرسه

تصمیم مقتضی را برابر مفاد مادهء ٧٦ اتخاذ نماید و مراتب را کتباً به ولی دانش آموز ابلاغ کند.

دفتر حضور و غیاب دبیران

 ٢- ترغیب و تشویق

مادهء ٧١. مدیر مدرسه باید برای ترغیب دانش آموزان به انجام صحیح وظایف خویش

برنامه‌هایی را تهیه و با تأیید شورای مدرسه اجرا کند.

مادهء ٧٢. دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام می‌دهند، به روش‌های زیر مورد تشویق قرار می‌گیرند:

١. تشویق شفاهی در کلاس در حضور دانش آموزان.

٢. تشویق شفاهی در مراسم آغازین در حضور کلیه‌ی دانش آموزان.

٣. تشویق کتبی و شفاهی در کلاس و اعلام آن به ولی دانش آموز.

٤. تشویق کتبی و شفاهی در حضور کلیه‌ی دانش آموزان.

٥. اعطای جایزه یا لوح تقدیر با امضای مدیر مدرسه در حضور همه‌ی دانش آموزان.

٦. تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف اداره‌ی آموزش و پرورش.

٧. معرفی برای شرکت در اردوهای تربیتی، آموزشی و فرهنگی.

٨. اعطای نشان‌های دانش آموزی برابر ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش.

تبصره. اتخاذ تصمیم در مورد بند ١ با معلم و مربی دانش آموز و بندهای ٢ لغایت ٥ توسط مدیر مدرسه

و بندهای ٦ و ٧ پس از تأیید شورای مدرسه انجام خواهد گرفت.

دفتر حضور و غیاب دبیران

ماده 73

مادهء ٧٣. در انجام هر نوع تشویق باید موارد ذیل رعایت شود:

١. برنامه‌های تشویقی مدرسه باید منجر به تشویق و انگیزش درونی در دانش آموزان شده و روح امید،

تعاون، عشق و به کار و کوشش و جدیت را در آنان توسعه دهد. ٢. ملاک اصلی در تشویق،

سعی و کوشش دانش آموز و میزان پیشرفت وی در مقایسه با وضع قبلی خود باشد.

٣. تشویق باید به گونه‌ای انجام پذیرد که علت آن برای فردی که تشویق می‌شود و سایر دانش آموزان روشن اشد.

٤. جوایزی که تهیه می‌شود باید متناسب با سن و ذوق دانش آموز باشد و ارزش آموزشی و تربیتی آن مورد توجه قرار گیرد.

٥. خلاصه تشویق‌های مهم باید در پرونده‌ی تحصیلی دانش آموزان درج شود و

در صورت عدم حضور اولیا به نحو مناسب به اطلاع آنان برسد.

٦. تشویق هیچ دانش آموزی نباید سبب تحقیر دانش آموز دیگری شود و

در اعمال تشویق‌ها نباید تبعیض و استثنایی بین دانش آموزان قائل شد.

دفتر حضور و غیاب دبیران

٣- تنبیه

مادهء ٧٤. قصور و سهل‌انگاری دانش آموزان نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می‌شود. دفتر حضور و غیاب دبیران

مدیر، شورای مدرسه، معاونان و مربیان موظف‌اند قبل از اعمال هر گونه تنبیه از وضع و موقعیت محصل آگاهی یابند و

در جستجوی انگیزه و علت تخلف برآیند و نسبت به رفع آن اقدام کنند.دفتر حضور و غیاب دبیران

مادهء ٧٥. تنبیه باید توجه دانش آموز را به اشتباه خود جلب و زمینه‌ی مناسب را برای ایجاد رفتار مطلوب در وی فراهم نماید

لذا اعمال تنبیه باید متکی به یافته‌های علمی و استفاده از الگوهای مناسب تغییر رفتار باشددفتر حضور و غیاب دبیران

تا موجب تجری دانش آموز و اصرار وی بر تکرار اشتباه نشود.دفتر حدفتر حضور و غیاب دبیرانضور و غیاب دبیران

مادهء ٧٦. دانش آموزان متخلفی که راهنمایی‌ها و چاره‌جویی‌های تربیتی، در آن‌ها مفید و مؤثر نمی‌افتد،دفتر حضور و غیاب دبیران

دفتر حضور و غیاب دبیران