توضیحات

دفتر حضور غیاب مهد کودک

دفتر حضور غیاب مهد کودک

جهت سفارش دفتر حضور غیاب مهد کودک با شماره 66174380 -021  و يا 09194556959 تماس بگيريد

دفاتر اداری

دفتر حضور غیاب مهد کودک

آئين نامه مقررات بهداشتي مهدكودكها
در اجراي تبصره 3 قانون اصلاح ماده 33 قانون مواد خوردنی ، آشاميدنی ، آرايشی و بهداشتی مصوب آذرماه
3381 تحت شماره /6/ 3331 مجلس محترم شوراي اسلامی و بند 31 آئين نامه اجرائی قانون مذكور مصوب 8
8813 , بدينوسيله ضوابط بهداشتی و مفاد فنی آئين نامه اجرائی مهد كودكها تحت عنوان “” آئين نامه مقررات
بهداشتی مهدكودكها “” را مشتمل بر 83 ماده , 31 تبصره و 33 بند بشرح ذيل تصويب می نمايد.
تعريف مهدكودک: به مركزي اطلاق می گردد كه مسووليت مراقبت و فرايند ياددهی يادگيري كودكان در ابعاد –
زيستی ، روانی و اجتماعی را عهده دار می باشد و با فراهم آوردن فرصتها و تجارب يادگيري متنوع براي يادگيري
كودكان از سن 6 ماه تا قبل از سن ورود به دبستان تحقق اين امر را ميسر می سازد.
ماده 3 كليه متصديان و شاغلين و اشخاصی كه در مهد كودک ها اشتغال دارند موظفند دوره ويژه بهداشت عمومی –
را به ترتيبی كه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعيين و اعلام می نمايد گذرانده و
گواهينامه معتبر آن را دريافت دارند. دفاتر اداری مدارس
تبصره 3( مديريت و يا تصدي و اشتغال بکار در مهد كودک بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده 3 ممنوع
است.
تبصره 2( استخدام يا بکارگيري اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده 3 اين آئين نامه در مهد كودک ها
ممنوع است.
تبصره 3( اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان و نظاير آنها كه در مهد كودک شاغل بوده ليکن با كودكان و
مواد غذايی مهد كودک ارتباط مستقيم ندارند از شمول ماده و تبصره هاي 3 و 2 آن مستثنی می باشند.
ماده 2 كليه متصديان، مديران، كاركنان و شاغلين مهد كودک كه مشمول ماده 3 اين آئين نامه می باشند موظفند –
كارت معاينه پزشکی معتبر را در محل كار خود داشته و آنرا در معرض ديد نصب نمايند.
تبصره كارت معاينه پزشکی منحصرا از طرف مركز بهداشت شهرستان و يا مراكز بهداشتی درمانی وابسته به –
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت اعتبار كارت فوق براي شاغلين و كاركنان مهد
كودک حداكثر يکسال می باشد و براي آشپز و كمک آشپز حداكثر 6 ماه می باشد.
ماده 3 نقشه ساختمان مهد كودک به منظور انطباق با موازين بهداشتی قبل از اجرا و قبل از شروع به كار بايد به –
تصويب مقامات مسئول برسد.

دفتر حضور غیاب مهد کودک

2
ماده 4 متصديان و مديران مهد كودک ها موظفند براي هر يک از شاغلين خود جايگاه محفوظ و مناسبی به منظور –
حفظ لباس و ساير وسايل شخصی در محل تهيه نمايند.
تبصره 3( در صورت شبانه روزي بودن مهدكودک وجود اتاق استراحت الزامی می باشد.
تبصره 2( مساحت اطاق استراحت می بايست متناسب با تعدادپرسنل شيفت شب باشد.
ماده 1 كليه كودكان بايد داراي پرونده پزشکی وگواهی صحت مزاج از يک پزشک معتمد باشند. –
ماده 6 كليه كودكان بايد داراي دمپائی و يا كفش اختصاصی براي استفاده در محيط مهد كودک باشند. –
ماده 3 كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد: –
الف( از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد.
ب( حسب مورد داراي كف شور به تعداد مورد نياز، مجهز به شتر گلو بوده و نصب توري ريز روي آن اجباريست.
ج( حسب مورد داراي شيب مناسب به طرف كف شور فاضلاب باشد.
ماده 8 فضاي سرانه 3 مترمربع براي هر كودک شيرخوار، 2مترمربع براي هر كودک نوپا و 3 متر مربع براي هر –
كودک نوباوه ضروري می باشد.
تبصره حداكثر ظرفيت كلاس هاي آموزشی اتاق براي كودكان نوپا 31 نفر و نوباوه با احتساب فضاي سرانه –
مربوطه 21 نفر می باشد.
ماده 1 كف اطاق بخش نوپا داراي پوشش مناسب و قابل شستشو و نرم و تميز )فوم( بوده و اندازه آن معادل –
نصف مساحت اطاق باشد.
ماده 31 كف اطاق بازي كودكان بايد بطور كامل با پوشش نرم و تميز و مناسب و قابل شستشو )فوم( پوشش –
داده شود و استفاده از پوشش هائی مانند فرش و گليم و موكت ممنوع است.
ماده 33 اطاق محل تعويض كودكان شيرخوار بايد داراي شرايط كاملاً بهداشتی و مجهز به دوش و انشعاب آب –
سرد و گرم و ميز مخصوص تعويض پوشاک كودكان باشد.
ماده 32 پوشش بخشی از محوطه عمومی مهد كودک كه مورد نياز استفاده كودكان قرار می گيرد بايد از موادي –
مانند شن، ماسه، چمن باشد و از سطوح سخت مانند بتون، آسفالت، موزاييک و امثال آن كه حالت ارتجاعی ندارند
نبايد استفاده شود.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ماده 33 پوشش سطوح اطراف لوازم بازي ) حداقل 3متر( و زير لوازم بازي بايد از مواد جاذب ضربه و غير –
متراكم مانند چمن يا فوم متناسب با اقليم آب و هوايی استان باشد.
ماده 34 ساختمان ديوار بايد از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه ورود حشرات و جوندگان –
جلوگيري بعمل آورد.دفتر حضور غیاب مهد کودک

دفتر حضور غیاب مهد کودک

3
ماده 31 پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم كار و برحسب نوع فعاليت به شرح تبصره هاي –
زيرباشد:دفتر حضور غیاب مهد کودک
تبصره 3( پوشش بدنه ديوار آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد غذايی، حمام، مستراح، دستشوئی و رختشويخانه بايد
از كف تا زير سقف، سنگ، كاشی يا سراميک و همواره صاف و صيقلی و برنگ روشن باشد.
تبصره 2( سطح ديوار سالن غذاخوري تا ارتفاع 321 سانتی متر از كف با سنگهاي صيقلی ، كاشی يا سراميک و از
ارتفاع 321 سانتی متري تا زير سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشيده شود.
تبصره 3( پوشش سطح ديوار اطاقهاي كودكان از بالاي قرنيز تا ارتفاع يک متر بايد بوسيله روكش هاي قابل
ارتجاع و قابل شستشو و بهداشتی )روكش هائی از قبيل ابر و اسفنج با روكش چرم يا چرم مصنوعی مشابه پشتی
مبل( باشد كه مانع از آسيب ديدگی كودكان هنگام برخورد احتمالی سر آنها با ديوار گردد. بديهی است از ارتفاع
يک متري تا زير سقف بايد صاف و صيقلی و قابل شستشو و برنگ روشن باشد.دفتر حضور غیاب مهد کودک
تبصره 4( پوشش سطح ديوار اطاقها و راهروها بايد صاف، بدون درز و شکاف، به رنگ روشن و هميشه تميز باشد.
تبصره 1( پوشش ديوارها و ستونها نبايد زبر باشد.
تبصره 6( در سطوح ديوارها و ستونها و ساير عناصر نبايد قسمت هاي تيز و برنده وجود داشته باشد.
تبصره 3( گوشه ها و زواياي برآمده ديوارها و ساير عناصر بايد به شعاع حداقل 31 سانتی متر گرد شود يا از
پوششهاي ايمنی مثل فوم استفاده شود.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ماده 36 سقف بايد صاف، حتی الامکان مسطح، بدون ترک خوردگی و درز و شکاف بوده و هميشه تميز باشد. –
تبصره پوشش سقف آشپزخانه و هر نوع محل طبخ و دوش حمام بايد از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن –
باشد.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ماده 33 وضع درها و پنجره ها بايد داراي شرايط زير باشد: –
الف(درها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترک خوردگی ، شکستگی ، رنگ زدگی و قابل شستشو بوده و
هميشه تميز باشد.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ب( پنجره هاي باز شونده بايد مجهز به توري سالم و مناسب باشد به نحوي كه از ورود حشرات بداخل جلوگيري
نمايد.
ج(پنجره هاي كليه اتاقهاي كودكان بايد داراي شبکه هاي محافظ باشد.
د( درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنر دار باشد به طوري كه از ورود
حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد.دفتر حضور غیاب مهد کودک

دفتر حضور غیاب مهد کودک

4
ماده 31 چنانچه در مهد كودک از چرخ و فلک، سرسره و تاب استفاده می شود بايد كاملاً سالم و ايمن بوده و –
4131 باشد .)اگر شماره هاي استاندارد ،4231 ، شرايط آنها به ترتيب منطبق با استانداردهاي شماره 4283
ديگري نيز وجود دارد لطفا اضافه گردد(. براي آشنايی بهتر كارشناسان كودكان بهتر است در مورد جزييات آنها
اورده شود(.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ماده 21 كليه وسايل بازي كودكان ضمن برخورداري از شرايط ايمنی بايد تميز و بهداشتی باشند. –
تبصره اسباب بازي ها و خمير بازي كودكان از مواد غير بازيافتی و استاندارد باشد. –
ماده 23 نبايد هيچگونه وسايل لبه دار و تيز و برنده در دسترس كودكان باشد. –
ماده 22 در سطوح تمام شده وسايل بازي نبايد لبه هاي تيز فلزي يا تراشه هاي چوب وجود داشته باشد. –
ماده 23 محل بازي با ماسه بايد بالاتر از سطوح زمين واقع شده و در معرض تابش نور مستقيم خورشيد باشد تا –
ماسه ها ضدعفونی شود. اين محل در زمانی كه مورد استفاده قرار نمی گيرد بايد به نحوي پوشانيده شود تا از
آلوده شدن توسط حيوانات محفوظ بماند.دفتر حضور غیاب مهد کودک
تبصره محل بازي با ماسه نبايد در معرض جريان باد واقع شده باشد. –
ماده 24 وجود هرگونه حوض يا حوضچه پاشوي و امثال آن ممنوع می باشد. چنانچه در محوطه مهد كودک –
استخر شنا وجود داشته باشد، رعايت ضوابط بهداشتی مندرج در آئين نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 33 قانون مواد
خوردنی، آشاميدنی، آرايشی و بهداشتی مربوط به استخرهاي شنا الزامی است. )لطفا ضوابط بهداشتی ذكر شود(
تبصره براي پوشش كف اطراف استخر مهد كودک بايد از ورقه هاي پلاستيکی مشبک كه مانع از لغزش كودكان –
گردد استفاده شود.
ماده 21 محلهاي پرتگاه مانند كنار استخر و حوض و پله و لبه بالکن و ايوان بايد با نرده ايمنی به ارتفاع حداقل –
61 سانتی متر مجهز شوند.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ماده 26 كليه ميزها و صندلی هاي مورد استفاده كودكان بايد سالم ، بهداشتی و ابعاد و ارتفاع پايه آنها متناسب با –
سن كودكان و مهر يا آرم تاييد استاندارد داشته باشد.
تبصره 3( ارتفاع پايه ميز براي استفاده كودكان در حالت ايستاده 13 سانتی متر و در حالت نشسته 42 سانتی متر
و اندازه سطح آن حداقل 11 دسيمتر مربع باشد.دفتر حضور غیاب مهد کودک
تبصره 2( ارتفاع نشيمنگاه صندلی كودكان بايد 21 ، عمق آن 24 و پهناي آن 21 سانتی متر باشد.
تبصره 3( ارتفاع نشيمنگاه صندلی مخصوص غذا دادن به كودكان بايد 11 سانتی متر باشد.

دفتر حضور غیاب مهد کودک

5
ماده 23 سطح ميزها بايد صاف، تميز، سالم، بدون درز و روكش آنها از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن –
باشد.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ماده 28 صندليها و نيمکت ها بايد سالم و تميز باشند. –
ماده 33 فضاي داخلی مهد كودک و اطاقها بايد از نور طبيعی كافی برخوردار باشد شدت روشنائی نور طبيعی يا –
مصنوعی در فضاهاي مربوط به نقاشی و كاردستی كودكان 311 تا 111 لوكس، براي ميز مطالعه 311 تا 111
لوكس، براي دفاتر 211 تا 111 لوكس، آشپزخانه 311 تا 211 لوكس، در محوطه عمومی و انبار حداقل 311
لوكس و در راهرو، سرسرا، رختکن، توالت و دستشوئی و حمام بايد بين 11 تا 311 لوكس باشد.
ماده 31 درجه حرارت داخل مهد كودک به تناسب فصول سال حداكثر 21 تا 23 و حداقل 21 درجه سانتی گراد –
باشد. دفتر حضور غیاب مهد کودک
ماده 21 تهويه مناسب بايد به نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل مهد كودک سالم، تازه، كافی و عاري از –
بو باشد. دفتر حضور غیاب مهد کودک
ماده 32 پله بايد داراي حفاظ به ارتفاع 61 سانتی متر و روشنائی كافی )حداقل 311 لوكس( بوده و لغزنده نباشد. –
ارتفاع پله كودكان 32 تا 31 سانتی متر و عرض آن 23 تا 33 سانتی متر باشد.
تبصره 3( پله هاي مشرف به پرتگاه در مهدكودک بايد لغزنده نبوده و به نرده مناسب مجهز باشد.
تبصره 2(درصورتی كه ساختمان مهدكودک بيش از يک طبقه باشد كليه پله هاي داخل ساختمان به نرده مناسب
مجهز باشند.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ماده 33 كليه وسايل گرمايشی و سرمايشی با شرايط سالم و ايمنی و تاييديه ايمنی تاسيسات باشد. –
تبصره 3( وسايل گرمايشی بايد استاندارد و داراي شرايط زير باشند:دفتر حضور غیاب مهد کودک
الف(از بخاري گازي دود كش دار استفاده شود تا گازهاي حاصل از سوخت دستگاههاي مولد حرارت به خارج از
محيط هدايت شود ،خطر آتش سوزي نداشته و فضاي كلاس را بطور يکنواخت گرم نمايد .
ب(براي پيشگيري از هرگونه تماس كودكان با وسايل حراراتی از پوششهاي غير سوختنی و… براي وسايل
حرارتی استفاده شود.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ج(وجود سنسور نشت گاز در مهدهاي كودک الزامی می باشد.
تبصره 2( هوادهی با كولر يا ساير سيستم هاي برودتی الزاماً بايد از زير سقف يا قسمت هاي فوقانی ديوار انجام و
پره هاي پخش هوا به گونه اي تنظيم شود كه از برخورد مستقيم هواي سرد به كودكان جلوگيري شود.
ماده 34 سيم كشی ها و نصب وسايل الکتريکی و كليه كليدها و پريزها در محوطه بايد با رعايت كامل مقررات –
ايمنی صورت پذيرد.

دفتر حضور غیاب مهد کودک

6
تبصره 3( كليه پريزهاي اطاق ها و راهروها بايد داراي حفاظ و درپوش مناسب و ايمن باشند.
تبصره 2( كليه وسايل آموزشی برقی بايد از ايمنی لازم برخوردار باشند.
ماده 31 جعبه كمک هاي اوليه با مواد و وسايل مورد نياز، به تعداد كافی ،داراي تاريخ اعتبار و در محل هاي –
مناسب مهد كودک نصب گردد.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ماده 36 استعمال دخانيات توسط شاغلين مهد كودک در محيط كار ممنوع است. –
ماده 33 مصرف هر گونه محصولات دخانی در محوطه عمومی مهد كودک ها ممنوع است. –
تبصره متصديان و مديران مهد كودک ها مسئول اجراي مفاد ماده فوق بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهاي –
هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض ديد از مصرف دخانيات در مهد كودک جلوگيري نمايند.
ماده 38 مديران و شاغلين مهد كودک ها موظفند بهداشت فردي و نظافت عمومی محل كار خود را رعايت نموده –
و به دستوراتی كه از طرف بازرسين بهداشت داده می شود، عمل نمايند.
ماده 31 كليه اشخاصی كه در مهد كودک ها كار می كنند بايد ملبس به لباس كار و روپوش تميز و به رنگ –
روشن باشند.دفتر حضور غیاب مهد کودک
تبصره 3(كليه تهيه كنندگان مواد غذايی نظير آشپزان و اشخاصی كه در مهد كودک با تهيه و توزيع مواد غذايی
سروكار دارند ملزم به پوشيدن روپوش و روسري يا مقنعه تميز و به رنگ روشن و استفاده از دستکش يکبار
مصرف در حين كار می باشند.دفتر حضور غیاب مهد کودک
تبصره 2( نظافتچی هاي مهد كودک موظفند حين كار از دستکش مخصوص و مناسب استفاده كنند.
تبصره 3( كمک مربيان موظفند براي هر نوبت تعويض و شستشوي هر كودک از دستکش يکبار مصرف جداگانه
استفاده نمايند.
ماده 6( متصديان و مديران مهد كودک ها موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تهيه و طبخ و توزيع مواد
غذايی و هر گونه ارتباط با كودكان جلوگيري نمايند.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ماده 41 مهدكودک بايد داراي يخچال و گاز و ديگر وسايل ضروري در آشپزخانه باشد . –
ماده 43 شير گروه شير خوار و كليه مواد غذايی كودكان در يخچال مناسب نگهداري شود . –
ماده 42 نصب هود با ابعاد متناسب، از جنس مناسب و مجهز به هواكش به قدرت مکش كافی بالاي دستگاه پخت –
الزامی است.
ماده 43 محل شستشو و نگهداري ظروف بايد در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد. حذف شود –
چون محل نگهداري ظرفها هم در آشپزخانه است به دليل كوچک بودن ساختمان مهدكودک

دفتر حضور غیاب مهد کودک

7
ماده 44 ظروف بايد در ظرفشوئی سه مرحله اي )شستشو آبکشی ضدعفونی( يا توسط دستگاه اتوماتيک – – –
شسته شود.
تبصره 3( هر لگن يا واحد ظرفشوئی بايد مجهز به انشعاب آب گرم و سرد و متناسب با تعداد ظروف باشد.
تبصره 2( در صورت نداشتن ماشين ظرفشوئی، ظروف پس از شستشو و ضدعفونی، در محل مناسب )قفسه مجهز
به آب چکان( و بدون استفاده از پارچه و حوله و امثال آن خشک و سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهداري
شود.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ماده 41 قفسه، ويترين و گنجه ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سالم و هميشه تميز و فاصله كف –
آنها از زمين حدود 21 سانتی متر باشد.
ماده 46 پيشخوان و ميز كار آشپزخانه بايد سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد. –
تبصره ميز كاري كه صرفاً براي تهيه مواد غذايی به كار می رود بايد فاقد كشو و يا قفسه بوده و فضاي زير آن –
نيز نبايد مورد استفاده قرار بگيرد.
ماده 43 سبزيجات و صيفی جاتی كه در مهد كودک به صورت خام در اختيار كودكان و شاغلين گذارده می شود –
بايد در محل مخصوص، تميز و با آب سالم و مايع ظرفشوئی شستشو شده و پس از گندزدائی،آبکشی و مصرف
شود.
ماده 41 كليه مواد غذايی فاسد شدنی بايد در يخچال و يا سردخانه مناسب نگهداري و مدت آن بيش از زمانی –
نباشد كه ايجاد فساد يا تغيير كيفيت نمايد.دفتر حضور غیاب مهد کودک
تبصره يخچال و سردخانه بايد مجهز به دماسنج سالم باشد. –
ماده 11 قرار دادن مواد غذائی پخته و خام و شسته و نشسته در كنار هم در داخل يخچال ممنوع بوده و يخچال و –
سردخانه همواره بايد تميز و عاري از هر گونه بوي نامطبوع باشد.
– ماده 48 انبار مواد غذائی بايد قابل تميز كردن بوده وضعيت داخلی آن مطابق با شرايط مندرج در مواد 36
لغايت 21 و 38 لغايت 41 آئين نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 32 }يا 33 { قانون مواد خوردنی،آشاميدنی، آرايشی
و بهداشتی و حجم و فضاي آن متناسب با نياز و احتياجات مهد كودک باشد. ذكر جزييات اضافه البته اگردو تبصره
زير كافی باشد قسمت رنگی حذف شود.
تبصره 3( انبار مواد غذايی بايد داراي تهويه و ميزان حرارت مناسب باشد و رطوبت آن همواره مورد تاييد
مقامات بهداشتی باشد.دفتر حضور غیاب مهد کودک
تبصره 2( قفسه بندي و پالت گذاري در انبار به نحو مطلوب انجام شود.
تبصره 3(محل نگهداري مواد غذايی و مواد بهداشتی كاملا منفک باشد.

دفتر حضور غیاب مهد کودک

8
ماده 63 نگهداري هرگونه وسايل اضافی و مستهلک و مستعمل و مواد غذايی غيرقابل مصرف در محل مهدكودک –
ممنوع است.
ماده 13 ظروف مورد استفاده بايد داراي شرايط زير باشد: –
الف( ظروف شکستنی بايد تميز، بدون ترک خوردگی و لب پريدگی باشد.
ب( وسايل و ظروف فلزي كه براي تهيه و نگهداري و مصرف مواد غذايی به كار می روند بايد سالم، صاف و بدون
زنگ زدگی باشند.
ج(وسايل و ظروف غذا بايد پس از هر بار مصرف شسته، تميز و برحسب ضرورت ضد عفونی گرديده و در ويترين
يا گنجه مخصوص كه محفوظ باشد نگهداري شود.دفتر حضور غیاب مهد کودک
د( سيخ هاي كباب بايد از جنس استيل ضد زنگ يا آلومينيوم باشد.
ماده 61 استفاده از ظروف و وسايل مشروحه زير ممنوع می باشد: –
الف(ديگ و ظروف مسی اعم از اين كه سفيد كاري شده يا نشده باشد.
ب(گوشت كوب و قاشق چوبی و سربی، قندان بدون درپوش مناسب، ظروف فاقد درب ثابت و مخصوص براي
عرضه موادي از قبيل نمک، فلفل، سماق، شکر و امثال آنها.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ج(هر نوع ظروف و ابزاري كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی غير مجاز شناخته و آگهی می شود.
لطفا مشخص شود چه ظرفهايی از نظر وزارت بهداشت غير استاندارد است.
ماده 12 استفاده از انبرک مخصوص از جنس استنلس استيل براي برداشتن دانه هاي شيرينی جات، خرما، –
خيارشور، قطعات پنير، حلوا و امثال آنها الزامی است.
ماده 13 مواد غذايی مانند بستنی، آبميوه، انواع لبنيات و امثال آن بايد در ظروف بسته بندي يکبار مصرف مورد –
تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخته شده از مواد اوليه نو )غير بازيافتی( و مرغوب و حتی
الامکان تجزيه پذير و همواره تميز و بهداشتی عرضه گردد.دفتر حضور غیاب مهد کودک
تبصره آن دسته از مواد غذايی مذكور در ماده فوق كه توسط واحدهاي توليدي مجاز و داراي پروانه هاي معتبر –
بهداشتی و به طرق مجاز ديگر بسته بندي و عرضه می شوند از شمول ماده مذكور مستثنی می باشند.
ماده 14 براي حمل و نقل و جابجائی مواد غذائی فاسد شدنی مهد كودک مانند انواع گوشت دام و طيور و آبزيان، –
مواد پروتئينی، فرآورده هاي خام و پخته غذائی دام و طيور، شير و محصولات لبنی و امثال آنها بايد منحصرا از
وسايط نقليه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم و مناسب استفاده شود.دفتر حضور غیاب مهد کودک

دفتر حضور غیاب مهد کودک

9
ماده 11 براي حمل و نقل و جابجائی هر نوع ماده غذايی مورد نياز مهد كودک كه بدون شستشو و پخت و پز –
مجدد به مصرف می رسند، انواع نان، شيرينی جات و خشکبار و امثال آنها، بايد از وسايط نقليه مخصوص و مجهز
به اطاقک محفوظ و مناسب و بهداشتی و تميز استفاده شود.دفتر حضور غیاب مهد کودک
تبصره صاحبان وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند قبل از بهره برداري از آنها مجوز حمل و نقل مواد –
غذائی توسط وسيله نقليه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمايند.
ماده 16 حمل و نقل مواد غذائی موضوع مواد 36 لغايت 31 اين آئين نامه توسط وسايط نقليه غير مجاز، ممنوع و –
علاوه بر اخذ جريمه موجب توقف وسيله نقليه به مدت حداقل يکماه خواهد شد.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ماده 13 كليه افرادي كه در وسايط نقليه موضوع مواد 36 و 33 فوق الذكر با جابجائی مواد غذائی سر و كار دارند –
مشمول ماده 2 اين آئين نامه در خصوص اخذ كارت معاينه پزشکی و تبصره هاي ذيل آن می باشند.
ماده 18 مهدكودک می بايست يک عدد ماشين لباسشويی براي شستشوي البسه ، ملحفه و…ضروري می باشد . –
ماده 11 براي هر كودک تازه وارد بايد از ملحفه، روبالشی ، تميز و سالم استفاده شود و تعويض و حفظ نظافت –
آنها به طور مستمر اجباريست.دفتر حضور غیاب مهد کودک
تبصره 3(كليه روتختی ها ، ملافه هاي مورد استفاده كودكان در مهدكودک و….. تميز و بهداشتی باشد و به صورت
هفتگی توسط والدين يا مهدكودک شستشو شود .
ماده 11 استفاده از لحاف، پتو، تشک و بالش كثيف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است. –
ماده 61 استفاده از تختخوابهائی كه داراي پارگی يا شکستگی و يا گودرفتگی باشد و ايجاد سروصداي غير طبيعی –
نمايد ممنوع است.
تبصره 3( در بخش كودكان شير خوار گهواره هايی مورد استفاده قرار گيرد كه بر روي كف اتاق قرار داده می
شود و …..دفتر حضور غیاب مهد کودک
تبصره 2(تعداد گهواره هاي مورد نياز در بخش كودكان شيرخوار بايد متناسب با تعداد كودكان پذيرش شده باشد.
تبصره 3( در صورت استفاده از تخت براي كودكان به خصوص كودكان نوپا می بايست فاصله آنها با زمين كم باشد
و تعبيه لازم جهت جلوگيري از افتادن كودكان در هنگام خواب و بيداري پيش بينی شود.
ماده 62 هر فرد شاغل در مهد كودک موظف به داشتن وسايل نظافت و شستشو می باشد. –
ماده 63 وجود يک باب حمام در مهدكودک الزامی می باشد. –دفتر حضور غیاب مهد کودک
تبصره 3( حمام مورد نياز براي استحمام بايد داراي شرايط مندرج در آئين نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 33 قانون
مواد خوردنی ، آشاميدنی، آرايشی و بهداشتی باشد.) لطفا جزييات اين ماده ذكر شود( .

دفتر حضور غیاب مهد کودک

11
تبصره 2( آشپزان و ساير اشخاصی كه در مهد كودک با پخت و پز مواد غذايی سر و كار دارند موظفند هر روز قبل
از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند.
– ماده 64 آب مصرفی مهد كودک بايد از نظر فيزيکی، شيميايی، وبيولوژيکی آن با استاندارد ملی 3113 و 3133
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران مطابقت داشته باشد. )جزييات استاندارد اگر ذكر شود بهتراست(.
ماده 61 مهد كودک بايد داراي سيستم جمع آوري و دفع بهداشتی فاضلاب مورد تاييد مقامات بهداشتی باشد. با –
ذكر جزييات
تبصره هدايت و تخليه هر گونه فاضلاب و پساب تصفيه نشده مهد كودک به معابر و جوي و انهار عمومی اكيداً –
ممنوع است.
ماده 66 وضعيت توالت و دستشوئی مهدكودک بهداشتی ومناسب باشد . –
ماده 63 تعداد توالت و دستشوئی هاي مورد استفاده كودكان بايد متناسب با تعداد كودكان بوده و ارتفاع لبه –
بالاي كاسه دستشوئی حداكثر 11 سانتی متر باشد.
تبصره 3( توالت و دستشويی شاغلين مهدكودک و كودكان مستقل از هم باشد.
تبصره 2( دستشوئی ها بايد مجهز به صابون مايع و خشک كن مناسب و بهداشتی بوده و وجود زباله دان در كنار
دستشوئی الزامی است.دفتر حضور غیاب مهد کودک
تبصره 4(سيفون و هواكش مناسب براي كليه دستشويی ها الزامی می باشد.
تبصره 1( شيرهاي داخل توالت ها بايد گيره اي جهت نگهداري شلنگ و جلوگيري از افتادن شلنگ بر روي زمين
داشته باشند.دفتر حضور غیاب مهد کودک
ماده 68 مديران و مسئولين مهد كودک ها موظفند زباله توليدي را همواره به طريقه كاملاً بهداشتی جمع آوري، –
نگهداري موقت، حمل و نقل و دفع نمايند به طوري كه اقدامات آنها مورد تاييد مقامات بهداشتی باشد.
تبصره 3( در مهد كودک بايد زباله دان در پوش دار، ضد زنگ ، قابل شستشو، قابل حمل و نقل و با حجم مناسب و
تعداد كافی وجود داشته باشد و روزانه تخليه و به موقع شستشو و تميز گردند.
تبصره 2( زباله دان بايد مجهز به كيسه زباله بوده و در محل مناسب قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد.
ماده 61 مگس، پشه و ساير حشرات، سگ و گربه و موش و ساير حيوانات به هيچ وجه نبايد در داخل مهد –
كودک ديده شوند.

دفتر حضور غیاب مهد کودک

11
ماده 31 براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالی در مهد كودک بايد پيش بينی هاي لازم با –
توجه به حجم كار و تعداد شاغلين و كودكان به عمل آيد.دفتر حضور غیاب مهد کودک

تبصره وجود كپسول اطفاء حريق با تاريخ اعتبار در مهدكودک الزامی می باشد. –

دفتر حضور غیاب مهد کودک