توضیحات

دفتر ثبت اطلاعات پرسنل مدرسه

 

جهت سفارش دفتر ثبت اطلاعات پرسنل با شماره 66174380  و يا 09194556959 تماس بگيريد

دفتر ثبت اطلاعات پرسنل

شرح وظایف معلمان

دفتر ثبت اطلاعات پرسنل

عنوان پست : معلم                                                 واحد سازمانی : دبستان

شرح وظایف : دفاتر اداری

شاغل این پست زیر نظر مدرسه به شرح زیر انجام وظیفه می نماید: دفاتر اداری مدارس

کوشش و اهتمام در به وجود آوردن محیطی کاملا آموزنده و پرورش دهنده در کلاس منطبق با موازین و معیارهای اسلامی به طوریکه زمینه شکوفا شدن استعدادهای فطری و خدادادی دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد.

کوشش در ایجاد روحیه نظم و ترتیب و دقت و همکاری و تعاون در دانش آموزان و علاقه مند نمودن آنان به تحقیق و تفحص.

اجرای برنامه های آموزشی – پرورشی مصوب (تدریس به موقع کلیه مواد برنامه طبق جدول ساعات کار هفتگی و سازمان بندی سالانه و اهتمام در بهبود کیفیت آموزشی از طریق بکار گرفتن شیوه ها و روشهای جدید تدریس با استفاده از وستیل کمک آموزشی و تهیه طرح درس) فراهم کردن موجبات ارزشیابی به موقع از پیشرفت تحصیلی و سعی در تقویت نقاط قوت و اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع نقاط ضعف یادگیری دانش آموزان.

انجام ارزشیابی های تشخیصی ، تدریجی و پایانی برابر آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط.

دفتر ثبت اطلاعات پرسنل

دقت در برگزاری امتحانات شفاهی و عملی دانش آموزان.

تححیح دقیق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلی یا نهایی بر حسب مورد برابر دستورالعملهای صادره از سوی آموزش و پرورش.

رسیدگی مستمر به تکالیف دانش آموزان و سعی در حسن خط و بهبود کار آنان.

تبادل نظر با معلمان و مشاوران راهنما و شرکت در شوراهای آموزشی – پرورشی مدرسه و گرده همایی ها و دورههای کارآموزی و ارائه پیشنهادهای لازم.

شرکت فعالانه در گروههای آموزشی مربوط و تبادل نظر با سایر کارکنان در اجرای بهتر برنامه های درسی و ارائه پیشنهادهای لازم.

پیشنهادهای لازم در مورد برنامه های درسی ، پرورشی ، روشها و وسایل و اجرای مصوبات شوراها در حدود مقررات لازم.

همکاری و تبادل نظر با اولیل دانش آموزان در موارد لازم به منظور آگاهی از وضع رفتار و تحصیلات دانش آموزان و راهنمایی خانوادهها برای چاره جویی دشواریها و مسایل تحصیلی دانش آموزان با اطلاع مدیر مدرسه.

رسیدگی مرتب به کیفیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ثبت نمرات آنان بر اساس مفاد آئین نامه امتحانات ، انجام آزمایشها و کارهای عملی لازم با توجه به محتوای کتاب درسی مربوط.

ثبت خلاصه ای از آمایشهای انجام شده و نتایج آن توسط دانش آموزان یا معلم در دفتر مربوط.

دقت و مراقبت در وضع پوشش دانش آموزان و تذکر مطالب لازم به آنان در این زمینه .

شرکت فعال در جلسات شورای معلمان و اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای لازم.

توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان و توجه لازم به دانش آموزانی که در یادگیری نارسایی هایی دارند و یا دیر آموز هستند.

دفتر ثبت اطلاعات پرسنل

سعی در شناسایی ناهنجاریهای رفتاری و نارساییهای اخلاقی و مشکلات خانوادگی دانش آموزان و همکاری با مدیر و دیگر مسئولین و اولیا در جهت اصلاح و رفع مشکل آنان.

همکاری ومعاضدت با مدیر و معاون و سایر معلمان در اجرای ضوابط و مقررات دستورالعملها و بخشنامه ها.

همکاری و مساعدت لازم با مسئولین و حضور به موقع درمدرسه در جریان برگزاری امتحانات.

رسیدگی مرتب به حضور و غیاب دانش آموزان و ارائه گزارشهای لازم به اولیا مدرسه.

ورود به کلاس قبل از دانش آموزان و خروج بعد از آنان و عنداللزوم همکاری با معاونت مدرسه برای مراقبت از دانش آموزان در ساعات تفریح.

حضور در جلسات برگزاری امتحانات داخلی و نهایی به عنوان مراقب یا ناظر یا مسئول حوزه و یا بر حسب مسئولیتی که طبق دستورالعملهای صادره از سوی آموزش و پرورش به وی محول می گردد.

همکاری در تشکیل و نظم پرونده های تحصیلی دانش آموز.

انتقال و ثبت نمرات امتحانی در لیست معلم و کنترل آن و تحویل به موقع به مدیر مدرسه پس از امضا.

انجام سایرامور ارجاعی مربوط.

دفتر ثبت اطلاعات پرسنل