توضیحات

خرید قرآن منقش

قرآن کريم پراهمي تترين متن اسلامي است که همواره از ابتداي دورة اسلامي تاکنون اقوام مختلف جهان اسلام از جمله ايرانيان را بر آن داشته که بالاترين هنر خود را در آراستن آن به کار گيرند. قرآن

هنرمندان ايراني پس از اسلام هر ورق قرآن را با استفاده از طلا تبديل به اثري نفيس در نهايت زيبايي کرد ه اند.

هدف از انجام اين پژوهش مشخص نمودن روند تزئين قرآ نها با طلا بوده و اين پرسش مطرح است

که در طي قرون اسلامي ميزان به کارگيري طلا براي آراستن قرآ نها تا چه اندازه تغيير کرده است.

در گنجينه قرآ نهاي موزة آستان قدس رضوي سير تحول طلاکاري قرآ نها

از دوران اولية اسلامي تا دورة قاجار به طور آشکاري مشهود است.

با استفاده از اين منبع پرشکوه، سير تغييرات تزئين با طلا مورد مطالعه قرار م يگيرد.

رويکرد اين پژوهش تاريخي بوده و به شيوه توصيفي- تحليلي

و با استفاده از منابع کتابخان هاي و مطالعات ميداني صورت گرفته است.

در آغاز، فقط بخ شهاي کوچکي در قرآ نها تذهيب م يشد،

ولي در دور ههاي بعد اين تزئين گسترش پيدا کرده و پيدايش تدريجي آراي هها ديده م يشود

که در ابتدا تک رنگ بوده و در طي قرون الوان ديگري به آنها افزوده شده به طوريکه اوج تذهيب

و طلاکاري قرآن را در دوره صفوي شاهديم

و از آن پس به دليل رواج چاپ سنگي در دورة قاجار تزئين قرآ نها کاهش م ييابد.

با مطالعه اين سير تحول د رم ييابيم که طلاکاري قرآ نها نسبت به دوران اوليه اسلامي سير صعودي و پيشرونده داشته است.

اين دريافت، افق جديدتري را نسبت به زيباي يشناسي هنر اسلامي پيش رو قرار داده و تأثير دور ههاي تاريخي مختلف بر آن را تبيين م يکند.

 

جهت خرید قرآن منقش با شماره 66174380 -021 و يا 09194556959 تماس بگيريد

خرید قرآن منقش جهت هدیه به دوستان و کارکنان

خرید قرآن منقش

خرید قرآن منقش

خرید قرآن منقش

خرید قرآن منقش

 

خرید قرآن منقش

خرید قرآن منقش