توضیحات

جعبه كوييزنر

 

جهت سفارش جعبه كوييزنر با شماره 66174380 و يا 09194556959 تماس بگيريد.

 

 

میله ها و مکعب کوئیزنر وسیله‌ی کمک آموزشی درس حساب و ریاضی است.

این میله ها و مکعب های اعداد، به درک بهتر محاسبات ساده ریاضی مانند جمع(بعلاوه)، تفریق(منها)، ضرب و تقسیم کمک میکند.

همچنین مفاهیم کسر و اعشار را برای دانش آموزان مجسم و قابل فهم می کند.

کودکان با این میله ها و مکعب های اعداد می توانند مفاهیم یکان، دهگان، صدگان و هزارگان را به طور ملموس دریابند.

همچنین معلم می تواند مفاهیم کوچک تر، بزرگتر و مساوی را به سادگی بااین مکعب ها و میله های اعداد به بچه‌ ها آموزش دهد

 

استفاده از جعبه ی کوئیزنر یکی از بهترین وسایل برای روش مجسم می باشد

دانش آموزانی که مفاهیم ومهارت های ریاضی را به طور کامل فرا نمی گیرند نیاز به تمرین وتکرار مفاهیم با وسایل کمک آموزشی مناسب دارند.

 استفاده از میله های شمارش در کنار مکعب ها، میله های ده تایی وصفحات صد تایی سبب تنوع بیشتری در امر آموزش می شود وتنوع نیز معمولا توجه بیشتر دانش آموز به موضوع درس را به دنبال دارد.

کاربرد مجموعه آموزشی مکعب های کوئیزنر در تدریس مفاهیم مختلف ریاضی دوره اول تا پنجم ابتدایی به شرح ذیل می باشد:

 

کوییزنر درپایه اول دبستان:

– طبقه بندی

– مجموعه سازی

– تناظر یک به یک

– مفهوم کمتر

– مفهوم بیشتری

– مفهوم اجزائی اعداد

– معرفی صفر

– عددیابی

– مجهول یابی

– ارزش مکانی اعداد دو رقمی

 

کوئیزنر در پایه دوم دبستان:

– معرفی رقم

– جمع و تفریق

– رابطه ی جمع و تفریق

– کمتری و بیشتری

– مقایسه ی اعداد دو رقمی

– جمع سه عدد

– جمع های اساسی

– تناظر جمع و تفریق

– جمع های دو رقمی

– مضرب های 2و 3و 5

– اعداد زوج و فرد

– اعداد سه رقمی و مضارب 100

– جمع اعداد سه رقمی

– تفریق اعداد دو رقمی

– آشنایی با مفهوم ضرب

 

مکعب کوئیزنر درپایه سوم دبستان:

– معرفی 1000 و خواندن و نوشتن اعداد 4 رقمی

– مفهوم ضرب

– مفهوم وزن ( سنگینی و سبکی )

– قابلیت تقسیم

– مضرب های یک عدد

– مفهوم کسر

– مقایسه ی کسر

 

کوییزنر در پایه چهارم:

– مقایسه ی اعداد

– ضرب 2رقمی در یک رقمی

– ضرب اعداد در 10و100و1000

– تقسیم بدون باقی مانده با باقی مانده

– تقسیم بر اعداد 2 رقمی

– مفهوم کسر

– کسرهای معادل با واحد – معادل با صفر – کوچکتر از واحد

– جمع کسر

– تفریق کسر

– مفهوم مساحت

 

کوییزنر در پایه پنجم:

– کسر بزرگتر از واحد

– عدد مخلوط

– نسبت و تناسب

– کسر اعشاری

– مقایسه اعشاری

– جمع اعشاری

– تفریق اعشاری

– مفهوم حجم

 

به طور مثال :

با استفاده از جعبه کوئیزنر و انتخاب واحدهای قراردادی ( یک بار واحد، دهم باشد یک بار یکان واحد باشد و یک بار 10 واحد را به عنوان واحد انتخاب کنند) و به این وسیله عددی که مهره ها نشان می دهد را به صورت کسری و اعشاری بیان کنند.

فعالیت پیشنهادی صفحه 25 :

جهت آشنایی دانش آموزان با نمادهای مخلتف ممیز در زبان لاتین دانش آموزان ماشین حساب به کلاس آورده و سپس معلم از آنها می خواهد که به صورت بازی اعداد مختلف اعشاری را روی ماشین حساب نشان دهند .

فعالیت پیشنهادی صفحه 26 :

موضوع : جمع و تفریق اعشاری

جهت آمادگی دانش آموزان ابتدا معلم با استفاده از همان محور نصب شده روی نیمکت ها از شاگردان می خواهد که با واحد بندی کردن محور روی نیمکت ابتدا مثال های ساده جمع و تفریق را به صورت گروهی به وسیله ی ماژیک وایت بورد به روی محورها نمایش دهند و پس از کسب مهارت لازم فعالیت کتاب را انجام دهند.

در صورت نیاز به فعالیت بیشتر معلم می تواند از شاگردان بخواهد که مثال های کتاب را نیز روی محور نصب شده روی نیمکت نمایش دهند.

فعالیت پیشنهادی صفحه 30 :

با استفاده از ماشین حساب ضرب و تقسیم اعداد اعشاری را اول انجام دهند سپس به الگو برسند از طریق حل روی تابلوی کلاس ، ضرب در 10 در 100 در1000 صورت نرسیدن به الگو تمرینات اضافی داده می شود.  ( عقب (چپ) و جلو (راست) رفتن ممیز در ضرب(راست) و تقسیم (چپ) )

فعالیت پیشنهادی صفحه 31 :

انجام نمونه ها به صورت عملی و از طریق انجام فعالیت به الگو دست یابند. ( با استفاده از کاغذ تا شده)

فعالیت پیشنهادی صفحه 32 :

با استفاده از کوئیزنر یا بسته های مقوایی که قبلاً درست کرده اند یا نی های پلاستیکی به صورت عملی بین گروه تقسیم کنند و به مفهوم تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح دست یابند پیش نیاز تقسیم اعداد اعشاری است که باید خوب بفهمند و امتحان تقسیم را انجام می دهند به صورت نمایشی.

 

 

فعالیت پیشنهادی صفحه 33 :

آموزش تقسیم اعشاری با استفاده از همان روش صفحه 32 باز کردن واحدها با استفاده از جعبه های کوئیزنر.

 

جعبه كوييزنر